Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nin sozcu.com.tr’ye yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Danıştay 13.Dairesi'nin 24.02.2017 ve Danıştay 8.Dairesi'nin 01.11.2016 tarihli kararları ile Gölet inşaatının hiçbir hukuki dayanağı kalmadığı tespit ve tescil edilmiş olup bu hususta ayrıca ihale ve satış sonrası inşaat çalışmalarına ilişkin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmiştir.

TEKRAR VE ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİZ Kİ, DANIŞTAY, GÖLET'TE HALEN DEVAM EDEN İNŞAAT ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERMİŞTİR.İNŞAAT DERHAL DURMALIDIR.

Bu iki kararının özetini siz değerli Gönüllülerimiz ile paylaşmak isteriz. Şöyle ki;

Danıştay 8.Dairesi'nin 01.11.2016 tarihli kararı ile, Başakşehir Belediye Meclisi'nin Gölet'in satılmasına yol açan Belediye Başkanına verilen Göleti'i satma yetkisi ve akabinde Belediye Başkanınca Gölet'in satılması işleminin hukuka aykırı olduğunu tespit ve tescil etmiştir. Mahkeme kararında, Belediye Meclisi'nin bu yönde bir karar verme yetkisinin bulunmadığını, taşınmaz satma yetkisinin Belediye Başkanı'na devredilemeyeceğini belirterek, aleyhte karar veren İstanbul 6.İdara Mahkemesi'nin kararını bozmuştur. Buna göre Göleti'in satılmasına yol açan tüm işlemlerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve Gölet'te halen devam eden hukuksuzluk Danıştay kararı ile tespit edilmiştir.

Ayrıca Danıştay 13.Dairesi'nin 24.02.2017 kararına göre, gölet ihale ve satış işleminin dayanağı olan Belediye Başkan'ına verilen yetki hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile bozulduğundan, ihale ve satış işlemlerine ilişkin davada Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir.

İdari Yargılama Kanunu'nun 28.maddesine göre; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” Yine aynı maddenin 3. Ve 4. Fıkralarında ise ; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.” İfadeleri geçmektedir.

Yürütmenin Durdurulması kararı Belediye ve ihale alıcısı firmaya Danıştay'ca tebliğ edilecektir. Bu durumda muhatap idare olan Başakşehir Belediyesi'nin halen Gölet'te devam eden inşaat işlemlerini durdurması için ihale alıcısı firmaya Danıştay'ca tebliğ edilen Yürütmenin Durdurulması kararının gereğini yerine getirmesi talimatını vermelidir. Gerek Başakşehir Belediyesi gerekse ihale alıcısı firma hukuksuzluğa asla devam etmemeli, mahkeme kararını yerine getirmelidir, bu hususta tüm Bahçeşehir halkının İdari Yargılama Kanunu'nun 28.maddesine göre yasal yollara başvurma hakkı vardır.

Bahçeşehir Halkı'nın bu sürece gelebilmesi pek de kolay olmamıştır. İlk olarak 2013 yılında Gölet ve çevresini kapsayan alanlarda 7.000 konutluk bir projeye imkan sağlayan imar planları yapılmışken Bahçeşehirliler Derneği’nin (BADER) çabaları ile  bu planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca iptal edilmiştir. Daha sonra yine 2013 yılında yapılan imar planları ise(ki bu planlar mevcut inşaatın hukuki dayanağını oluşturmaktadır.) yine BADER'in öncülüğünde Bahçeşehir'liler tarafından açılan imar planı iptali davası ile iptal edilmiştir. Son olarak Gölet satışına yönelik Belediye Başkanı'na verilen yetki ile ihale ve satış işlemlerinin iptali için davalar açılmış ve yukarıda da belirttiğimiz gibi lehimize gelişmeler olmuştur” denildi.

Editör: TE Bilisim