banner175

“Milletimizle Sözleşme” Adalet Politikaları

30 Mayıs 2018’te Seçim Beyannamesi’ni “Milletimizle Sözleşme” adıyla açıklayan İYİ PARTİ’nin, Adalet politikaları ilgi çekiyor. Adalet’te yenilikçi bir anlayış içeren vaatlerin bazıları ise şöyle;

“Milletimizle Sözleşme” Adalet Politikaları

30 Mayıs 2018’te Seçim Beyannamesi’ni “Milletimizle Sözleşme” adıyla açıklayan İYİ PARTİ’nin, Adalet politikaları ilgi çekiyor. Adalet’te yenilikçi bir anlayış içeren vaatlerin bazıları ise şöyle;

Admin
Admin
05 Haziran 2018 Salı 12:58
“Milletimizle Sözleşme” Adalet Politikaları
banner171

1.Hiç kimse milletten büyük değildir.

2.Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşitmesafededir

3.Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılamayak kadar değerlidir, o değeri taşıyacak olan da demokratik parlamenter sistemdir.

4.Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, politika ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağıtılmalıdır.

5.Güçsüz ve korunmaya muhtaç insanlarımız kayıtsız şartsız Devlet’in koruması ve sorumluluğu altındadır.

6.İnsanın iyiliğini ve devletin güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin altına imza atılamaz.

7.Ahlâki değerlere, bilimsel düşünceye ve sorumluluk duygusuna bağlı bireylerin varlığı toplumumuzun temel değeridir.

8.İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü anayasal güvence altındadır.

ADALETÇİ BİR DÜZEN KURAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TEMİNAT ALTINA ALINDIĞI İYİ BİR ANAYASA YAPACAĞIZ!

Milletimiz gücü ve desteği ile ilk bir yıl içinde TBMM’de ve kamuoyunda tüm kesimlerle uzlaşmalı, yönetme yetkisinin hem sebebi hem de meşruiyet kaynağı olan yeni, ilkeli İYİ bir anayasa yapacağız.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Hukuk Devletini yeniden tesis edeceğiz.

Adaletin, devletin idari yapısında ve faaliyetlerinde temel ilke olduğu, “hukuk devleti”ni yeniden tesis edeceğiz. Mevcut iktidarın kasten, planlı ve örgütlü biçimde demokratik hukuk devletini örseleyen, zedeleyen, yok eden tüm anayasal ve yasal düzenlemelerini, hukukun üstünlüğü anlayışıyla ele alacağız, evrensel hukuk ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYAN YARGI’DAN DAHA BÜYÜK BİR İHANET DÜŞÜNÜLEMEZ.

Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacağız.

Yargı’nın bağımsız ve tarafsız olmasını teminat altına alacağız. Bu kapsamda, millet adına devletin hukuka uygun olarak işleyişini temin etmesini, anayasal sistemin “denge-denetim” mekanizması olmasını sağlayacağız. Bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi ile, demokratik düzen içinde toplum ve bireyin geleceğe dair hukuki güvenliğini garanti edeceğiz.

Bağımsız yargının en büyük teminatı da doğal yargıç ve yargıç güvencesi ilkesidir. Davaların önceden belirlenmiş süreli görevli yargıçlar tarafından görülmesi ve baktığı bir davaya bağlı olarak yargıcın yetkisinin elinden alınamamasını sağlayacağız.

Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olmasını sağlayacağız.

Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, “şüpheden sanık yararlanır” gibi evrensel hukuk ilkelerine uyulmasını sağlayarak adil yargılama ilkesini hayata geçireceğiz. Suç ve cezada şahsilik ilkesi gereğince suçla ilgisi olmayan soruşturma veya dava dışı grup veya topluluğa, failin yakınlarına sırf bu nedenle gayri insani muamelede bulunmasına engel olacağız.

Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yasa dışı usul ve yöntemlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yasa dışı usul ve yöntemlere asla müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı delil elde edilmesini suç sayacağız.

Tutuklamalarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı esas kılacağız. Tutma, gözlem altına alma ve tutuklama kararlarında keyfiliğe izin vermeyeceğiz.

Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıracağız.

Demokratik hukuk devletinin sigortası, temel hak ve özgürlüklerin başat teminatı olan Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandırarak, adaletle hükmeden bir yargı düzeninde en yüksek mahkeme hüviyetine kavuşmasını sağlayacağız.

Anayasa Mahkemesi’nin son dönemdeki artan “Bireysel Başvuru”ları inceleme ve sonuçlandırma görevini daha etkin yerine getirebilmesi için mahkemenin teşkilat ve personel yapısında güçlendireceğiz.

Hakim ve Savcılar Kurulunun yapısını yeniden düzenleyeceğiz.

Yargı ve yargıç bağımsızlığını temin ve tesis etmekle görevli ve sorumlu Hakim ve Savcılar Kurulunun yapısını yeniden düzenleyeceğiz. Hakimlerin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde ve hakimlik teminatı kapsamında mesleklerini etik ilkeler çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla yasal düzenleme yapacağız.

Adaleti talep hakkını, yasalarda ve uygulamada kolaylaştıracağız, hızlı, etkin ve adil bir yargı düzeni kuracağız.

Hakim ve Savcıların göreve başlatılmalarını, liyakate dayalı ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak yapacağız.

Hakim ve savcıların göreve başlatılmasında üç aşamalı bir süreci takip edeceğiz. ÖSYM tarafından yapılacak test sınavında eğitim, bilgi, birikim ve donanımını ölçeceğiz. Yeterliliği olan hukukçular tarafından hazırlanan yazılı sınavda hukuk alanındaki bilgi birikimini değerlendireceğiz. Mülakatlarını ise temsil kabiliyeti ve mesleğe uygunluğunu ölçecek objektif kriterlere göre yapacağız. Mülakatlar tutanak altına alınarak tarafların denetim ve gözetimine açık hale getirilecektir.

İdarenin Yargısal Denetimini Esas Alacağız.

İdarenin yargısal denetimi asıldır. Her kademe ve düzeydeki kamu görevlisinin yaptığı her iş ve işlemin mutlak surette bir hukuki dayanağının bulunması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları adına yetki kullanan kişilerin hukuki dayanaktan yoksun iş ve işlemleri için yasa önünde hesap soracağız.

Sulh Ceza Hakimliklerini derhal ilga edeceğiz.

Siyasi talimatla iş gördüğü bilinen Sulh Ceza Hakimliklerini derhal ilga edeceğiz, ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza mahkemeleri düzenine yeniden geçeceğiz. Böylece, uluslararası standartlarda kararlara vaki itirazın üst dereceli mahkeme-hakim tarafından görülmesi ilkesini de hayata geçireceğiz.

Ceza ve Tutukevlerini ayıracağız. Çocuk Islahevlerini kaldıracağız, yerine iyileştirme (rehabilitasyon) merkezleri kuracağız.

Tutukluluğu, yargılama tedbiri olarak istisna bir şekilde uygulayacağız. Hükümlülük, tutukluluk ve el koyma hallerinde tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile hukukun evrensel ilke ve uluslararası normlara aykırı düşmeyeceğiz. Ceza ve infaz kurumlarında fiziki şartları iyileştireceğiz, ceza ve tutukevlerini ayıracağız.

Çocuk Islahevlerini kaldıracağız. Yerine rehabilitasyon merkezleri kuracağız. Çocuklarımızın rehabilitasyon sürecinde zorunlu beceri geliştirme ve temel ve mesleki eğitim almalarını sağlayacağız.

İNSANIMIZI, GELİŞMİŞ DEMOKRASİLERDEKİ YARGI SİSTEMİNE KAVUŞTURACAĞIZ.

Yargı Sürecini hızlı, basit ve erişilebilir hale getireceğiz.

Hak arama önünde bir engel oluşturan dava harç ve masraflarını düşüreceğiz, mali yetersizlik halinde adli yardım müessesine başvurulmasına işlerlik kazandıracağız.

Yargıda, ilk derece, istinaf ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasında, yargı konusu iş ve işlemleri yargı dışındaki kurum ve birimlere aktarmak yerine, adalet sistemi içerisinde daha çok mahkeme ve adli birim kurulması, yargıdaki makamların sürece katılmalarını sağlayacak fonksiyonları artıracağız.

Adalet sisteminin kurumsal altyapısını güçlendireceğiz.

Adalet kurumunun fiziki ve teknolojik şartlarını çağdaş ölçütlere uygun olarak yenileyeceğiz, adli personeli sayı, nitelik ve eğitim yönünden güçlendireceğiz.

SANDIK DEVLETİN NAMUSUDUR!

Yüksek Seçim Kurulunu yenileyeceğiz, toplumun güvenini tekrar tesis edeceğiz.

Toplumda güvenilirliğini kaybeden Yüksek Seçim Kurulu yenileyeceğiz, itibarını tekrar tesis edeceğiz. Seçim hilelerine göz yuman YSK görevli ve çalışanları hakkında ceza normlarını kararlılıkla uygulayacağız.

İYİ Parti iktidarında Yüksek Seçim Kurulu’nu, seçim güvenliğini etkin bir şekilde sağlayan işlevsel bir yapıya dönüştüreceğiz.

OHAL’i Kaldıracağız.

OHAL’i kaldıracağız ve olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son vereceğiz.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizi ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracağız, vatandaşımızın refah düzeyini yükselteceğiz.

Doğu ve güneydoğu bölgelerimizde mevcut olağanüstü sosyal ve siyasal koşulları ortadan kaldıracağız. Demokratikleşmeyi hızlandırarak yatırım, üretim ve istihdam imkanlarını artıracağız. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirerek, bölge illerini cazibe merkezi haline getireceğiz.

İyi Parti'nin Adalet Politikaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186