banner175

Kazak bir baba’nın ve Kayseri'li bir annenin kızı olarak Zeytinburnu ilçesinde dünyaya geldim.Bir süre Kazakistan’da yaşamanın dışında ömrümün tamamı Zeytinburnu ilçesinde geçti. Uzun süreden beri de Mahallemize adı verilen Kafkas Orduları başkumandanı Bakü Fatihi Nuripaşa Mahallesi'nde yaşıyorum.

Doğrusunu söylemek gerekirse bende gazetede yazı yazmaya başlamadan önce araştırmadığım için Osmanlı ordusunda değerli bir komutan olan daha sonra silah fabrikası kuran Nuripaşa’nın yani soyada kanunu çıktıktan sonra Nuri Killigil sıradan bir asker ve sanayici değil. Kritik dönemlerde kritik vazifeler yapan bir şahsiyet olduğunu gördüm…

NURİPAŞA’NIN NELER YAPTIĞINA BİR BAKACAK OLURSAK ŞUNLAR KARŞIMIZA ÇIKAR…

Kahraman bir vatan evladı olan Nuripaşa1890’da İstanbul’da doğdu. Tarihte önemli yeri olan Enver Paşa’nın kardeşidir.

1909 yılında henüz 19 yaşında iken başladığı askerlik hayatına önemli savaşlara ve olaylara tanıklık etti. Nuripaşa genç yaşında başlayarak İtalyanlara, Balkan Devletlerine, İngilizlere, Ruslara ve Ermenilere karşı giriştiği savaşlarda başarılar elde etmiş ve rütbesi yüksek olmamasına rağmen Fahri Ferik unvanıyla kendisine verilen görevleri üstün başarıyla yerine getirmiştir.

Böylece Nuri Paşa, o dönem neslinin az veya çok tesirinde kaldığı çöküşün, bütün acı ve sıkıntılarını olayların içinde bulunarak bizzat görmüş, yaşamış ve hissetmiştir.

BAKÜ FATİHİ ÜNVANI VAR…

Bugün Azerbaycanı n başkenti olan Bakü’yü fethederek gönüllerde taht kuran Nuri Paşa’nın, 93 Harbi’nin acı hatıralarını hâlâ silememiş olan Osmanlı Devleti’nin son dönemini oluşturan hayatı, meşrutiyet öncesi ve sonrasını, Trablusgarp Savaşıyla başlayan yakın dönemin bütün savaşlarını, Cumhuriyetin ilk yıllarını, II. Dünya savaşı ve sonrasını kapsar.

Bir insan ömrünü dolu dolu yaşayan Nuri Paşa’nın hayatı incelendiğinde karşımıza çıkan askeri, siyasi ve silah sanayici özellikleri ayırt edici olarak karşımıza çıkmaktadır.

O buhranlı dönemin, genç yaşına rağmen kendisine verilen görev ve sorumlulukların ağır yükünün şüphesiz Nuri Paşa’nın karakterine ve ruh dünyasına yansıması, kalıcı tesirleri olacaktır ve bu kaçınılmazdır.

YAŞI GENÇ AMA VAZİFELERİ HEP BÜYÜK OLDU

Genç yaşına rağmen Trablusgarp’ta Afrika Grupları Komutanlığı, Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmasının ve neredeyse devlet ve milletin geleceğinde kilit rollerden birini oynamasının dayanılmaz ağırlığının verdiği sorumluluk; Paşa’nın 59 yıllık (1890-1949) hayatı incelendiğinde cesur, atılgan, teşkilatçı, sorumluluk sahibi, kafasına koyduğunu yapan- uğraşan, araştırıcı, girişimci, çalışkan, mücadeleci, plan üreten, fikir üreten bir karaktere sahip olmasına vesile olmuştur.

Nuri Paşa yapmış olduğu, Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı’yla, Azerbaycanlıların duydukları, Onun şahsında Osmanlı askerlerine türkü yakmalarıyla somut bir hale dönüşen sevgileri, Anadolu Türklüğü ile Azerbaycan Türklüğü arasında bir köprünün ifadesi olmuş ve bu köprünün sağlamlığı hâlâ bozulmamıştır.

Enver Paşa’nın kardeşi Mustafa Nuri Bey, Hicri 23 Nisan 1306-Miladi 5 Mayıs 1890 yılında İstanbul Çemberlitaş Divan Yolu’ndaki evlerinde, Hacı Ahmet Bey ile Ayşe Hanım’ın 4 erkek 2 kız evlatlarından biri olarak dünyaya gelmiştir.

Ailesi, Osmanlı Devleti’nin son dönemine damga vuran kişilerden oluşan Nuri Paşa’nın ağabeyi Enver Paşa, amcası Kut’ül Amare’de İngilizleri mağlup eden Halil Paşa ve en küçük kız kardeşi Mediha Hanım ise Rauf Orbay’ın eşidir.

İlk mektep tahsilini Manastır’da yapan Nuri Killigil, Enver Paşa Yüzbaşı rütbesinde iken borçları yüzünden evlerinin satılması üzerine Selanik’e, oradan da ailesi ile tekrar İstanbul’a göçmüştür.

NURİPİŞA YURT DIŞINDA DA ÜLKEYİ TEMSİL ETTİ

Nuripaşa Yurtdışında askeri ataşelik yaptı I. Dünya Savaşı’na kadar geçen kısa zaman diliminde Roma Askeri Ataşeliği, Viyana Askeri Ataşeliği Muavini olarak görev yapan ve bu görevleri sırasında rütbesi Yüzbaşılığa yükseltilen Nuri Paşa, 15 Ağustos 1914 tarihinde ise Harbiye Nezareti Makam Yaverliğine tayin olunur.

1.Dünya savaşının çıkması üzerine Enver Paşa, kardeşinin Trablusgarp Savaşı’nda bütün cephelerde savaşması, bölgeyi çok iyi bilmesi ve yerel halkın Nuri Paşa’yı çok sevmelerini de hesaba katarak bunu devletin çıkarına kullanmak için Nuri Paşa’yı oraya yollamayı düşünmüştü.

Nuri Paşa burada 1912’lerde temeli atılmış olan teşkilatlanmayı ele almak, teşkilatlanmayı genişletmek ve halktan kurulacak gönüllü kuvvetlerle İtalyan ve İngilizlere karşı savaşmak ve savaşırken daha rahat hareket etmesi için önce Fahri Mirliva ve daha sonra Fahri Ferik unvanıyla Afrika Grupları Komutanı olarak bölgeye gönderildi.

Nuripaşa Kafkas İslam Ordusu Komutanı oldu Yeni kurulan Ordu’nun başına Enver Paşa önce Kazım Karabekir Paşa’yı düşünmüş ve bunu kendisine iletmiş ancak aldığı cevap olumsuz olunca Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı’na kardeşi Nuri Paşa’yı getirmiştir.

Yeni kurulan ordu Osmanlı Ordusundan takviye kuvvetler ve yerli halktan gönüllülerle oluşturulmuştur. Amcası Halil Paşa’yı (Kut) ise Şark Orduları Grup Komutanlığına atamış ve böylece aynı aileden, birbirlerini iyi tanıyan üyelerin bu uyumundan faydalanmak istemiştir.

Gelişen olaylar ve kazanılan başarılar Paşa’nın bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır.

Nuri Paşa Trablusgarp’tan döndüğünde rütbesi binbaşıdır.

Trablusgarp ve Bingazi’deki başarıları göz önüne alınarak rütbesi Kaymakamlığa (Yarbay) yükseltilir.

Yalnız yeni görevinde, emri altında çalışacak subay kadrosunun yaş ve kıdemce daha büyük olacağı düşünülerek, Padişah fermanıyla Fahri Ferik rütbesi ile Kafkaslarda Padişah adına askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunma yetkisi verilir.

Ayrıca, Yaverân-ı Hazret-i Şehrȋyârȋ’lık payesi verilerek Padişahın yaveri olur.

Nuripaşa Bakü Fatihi oldu Türk Ordusu’nun Bakü’ye girdiği 15 Eylül günü şehir, tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerini yaşadı.

Halk Ermeni ve Bolşeviklerin baskı ve şiddetinden kurtulmuş, huzur içinde yaşama imkânına kavuşmuştu. Hemen mülki idarenin tanzimine başlandı.

Birkaç gün içinde şehirde normal hayat başladı.

Dükkânlar açıldı, yiyecek sıkıntısı en kısa sürede giderildi.

Türk askerlerinin kontrolü altında Bakü asayişe ve ekonomik refaha kavuştu.

BİR KAHRAMANIN TUTUKLANMASI

Nuripaşa Tutuklanır İstanbul’da kurulan yeni hükümet orduyu tasfiye etmesi gerektiği ve başkent’e geri gelmesini kesin bir emirle Nuripaşa’ya bildirir.

Nuri Paşa, Trabzon’a, oradan da deniz yolu ile İstanbul’a gelir.

Vapurdan indiğinde polisler tarafından tutuklanır. Ünlü Bekir Ağa Bölüğü’nde kalır. Ertesi gün İngilizlere teslim edilir.

İngilizler, adından bile korktukları Nuri Paşa’yı Batum’daki Ardahan Kışlasına hapsederler.

Yalnız Paşa’nın burada olduğunu duyan Azerbaycan ve Batumlular Paşa’yı kaçırmaya karar verirler ve 8 Ağustos 1919 gecesi muvaffak olurlar.

Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak buradaki Türklerin gönlünde kazınmayacak, asla kaybolmayacak bir yer edinen Nuri Paşa, Gence’ye getirildi.

Azeri Türkleri Nuripaşa’yı kurtardıktan sonra Kâzım Karabekir Paşa İle Görüşür İngilizlerin elinden kaçırılan Nuri Paşa Kazım Karabekir Paşa ile görüşmüştür.

Bu sırada milli mücadele başlamış ve Nuri Paşa’ya, Azerbaycan’dan para yardımı temin etmesini istemiştir. Azerbaycan Ruslar tarafından işgal edilince Nuripaşa isyan başlatır.

Ancak isyan Ruslar tarafından bastırıldı. Karabağ’da bulunan Nuri Paşa burada da ikinci bir isyan başlattı.

Bu isyan da bastırıldıktan sonra Nuri Paşa İran üzerinden Erzurum’a geldi ve emrindeki askerlerle Sarıkamış’ın kurtarılmasına iştirak etmiştir.

Nuripaşa Silah Üretimine tamir ile başladı Nuri Paşa, Erzurum ve Kars’ fabrika ve imalathanelerin başına geçerek ele geçen silah ve cephanelerin tamir ve bakımını yapmış ve bu yardımla, milli mücadeleye yaptığı katkıların değeri dönemin şartları düşünüldüğünde anlaşılacaktır.

Nuri Paşa, Almanya’ya ailesinin yanına gitmiş ve daha sonra Türkiye’ye dönmüştür.

İSTİKLAL SAVAŞI KAZANILIR VE TÜRKİYE KURULUR

Bu sırada İstiklal Harbi bitmiş ve yeni devlet kurulmuştu.

Bu esnada Milli Savunma Bakanlığı ise Nuri Paşa’yı Kaymakam (Yarbay) rütbesiyle emekliye sevk etmiştir.

Nuripaşa Ankara’da Başladığı Cinicilik işinde başarılı olamayınca Zeytinburnu Demir Eşya Fabrikasını kurdu…

Bu fabrikada Yavuz Gemisi için mühimmat imal etmeye başlar.

Sütlüce’de bir fabrika kurmak için girişimlere başlayan Nuri Paşa 1938 yılında fabrikayı açar.

Bu fabrikalarda hazırladığı silahları ve mühimmatı Milli Savunma Bakanlığı’na sattığı gibi yabancı devletlere de pazarlamıştır.

Bilhassa bu devletler arasında Mısır, Suriye ve Pakistan’dan siparişler almıştır.

Kendi fabrikasında yaptığı silah ve mühimmatları sergilemek için İzmir’de açılan Uluslararası Fura’a gitmiş ve tamamen yerli üretimleri sergilemiştir.

Bu sıralarda İkinci Dünya Savaşı başlamış ve Almanlar Sovyet Rusya’ya savaş ilan etmiş, bu durum Sovyet eziyeti altındaki Türk ve Müslümanların kurtarılması bakımından heyecan uyandırmıştı.

Nuripaşa’nın Atatürk ile arası iyiydi Türkçülük davası ile tutuklanan 30 kişinin aksine ,Nuri Paşa’nın adı bu davalara karışmamış ve bu durum bize yaptığı görüşmelerin hepsinin Ankara Hükümeti’nin izni dahilinde yaptığını göstermektedir.

İSRAİL (MOSAD) AJANLARI MI FABRİKASINA SUİKAST YAPTI

Nuripaşa’nın Sütlüce’de ki Fabrikasına İsrail Ajanları mı Suikast yaptı ?

Yapılan resmi açıklamalar her ne kadar Nuripaşa’nın fabrikasının ne şekilde havaya uçtuğunu net bir şekilde açıklayamasa da burada bütün şüphelerin henüz yeni kurulan İsrail Yahudi devleti ajanlarının Araplara silah satan Nuripaşa’nın Fabrikasını havaya uçurduğunu güçlü şekilde bize anlatıyor.

OlayıN şu şekilde olduğu kayıtlarda geçiyor 02 Mart 1949 günü saat 16.50’de kapsüllerin muhafaza edildiği dolabın harareti 80 dereceyi aştığından ve bu durumun hiç kimse tarafından fark edilmemesinden, büyük bir gürültü ile patlamış, kimya hanede ki diğer maddeler tutuşarak yangın kısa sürede büyümüştür.

Müdüriyet dairesinde bulunan Nuri Paşa olayı öğrendikten sonra hemen Hasköy İtfaiyesine haber vermiş, kendisi de hemen olay yerine koşmuştur.

Kendisi işçilerine dışarı çıkmalarını söylemiş ve içeride kimin kaldığına bakmak için “Ben Depoya gidiyorum” Diye seslenmiştir.

İSRAİL AJANLARI PATLAMA ANINDA NURİPAŞA’YI TAKİP EDİYOR OLABİLİLER…

Depo dediği yerde 2.000 havan mermisi bulunmaktadır.

Bu arada itfaiye gelmiş ve kimya hanede ki yangını söndürmek için çalışmaya başlamıştır.

2.000 havan mermisinin patlaması ise büyük bir faciaya sebep olacağı için Nuri Paşa duruma bakmak için iyice içeriye girmiş ve bu esnada yangın daha da alevlenmiş ve tahta döşemelerden, içi barut ve troil gibi infilak edici maddelerle dolu başka bir depoya sıçramış ve bu maddeler infilak edince bütün İstanbul’dan duyulan bir patlama meydana gelmiştir.

Gece boyunca yangın devam etmiş ve o gece yağan yağmur itfaiyecilere söndürmede kolaylık sağlamıştır. Olayın duyulması üzerine devlet görevlileri gelmiş, yapılan bütün aramalara rağmen Nuri Paşa bulunamamıştır.

MOSAD İŞİ BİR PROJE OLDUĞU ŞÜPHE GÖTÜRMEYEN BİR SENARYONUN PARÇASI OLAN BU OLAYDA PAŞA’NIN NAŞI DAHİ YANDI

6 Mart günü Nuri Paşa’ya ait kravat ve gömlek parçaları bulunmuş ve Paşa’nın vefat ettiğine kanaat getirilmiştir. Nuri Paşa’nın eşi Mısır Prenseslerinden Misli Melek Hanım ise, patlamanın olduğu 2 Mart günü Kahire’ye ailesinin yanına gitmiştir. Misli Melek Hanım’ın patlamadan haberi geç olmuş, 16 Mart günü İstanbul’a dönmüştür.

Nuri Paşa’nın cenazesi kaldırılırken boş tabut gömülmüştür. Yalnız ömrü savaş meydanlarında geçen, silah ve mühimmat konusunda bir uzman olan Nuri Paşa’nın ölümünün bir sabotaj mı yoksa kaza mı olduğu tam manasıyla açıklığa kavuşmamıştır.

“MOSAD ajanları Araplara silah sattığı için Nuripaşa ve Fabrikasını havaya uçurdu’’ Paşa hayatı boyunca bir çok devlete karşı savaşlara girmiş ve onları kızdırmıştı.

Yani paşanın dostundan çok düşmanı vardı. İtalyanlar, İngilizler, Ruslar, Filistin- Mısır sorunlarıyla ilgilendiği için Filistin’in solcu grupları ve Yahudiler Paşa’ya düşmanlardı.

KISA ÖMRÜNE 3 DEVLET SIĞDIRDI…

Bir insan ömrüne üç devlet sığdıran, vatan savunması için imparatorluk topraklarının her yerinde savaşan, ölümden korkmayan, savaş dehası olduğu gibi mühendislik alanında söz sahibi olan, Türkiye’de yeterince bilinmeyen ama buna karşılık Azerbaycan Halkının gönlünde yıkılmayacak bir taht kuran Nuri Paşa’ya tarih acz içinde kalarak hakkını verecektir.

İsrail terör devleti kendisi için tehlike olduğunu düşündüğü Nuripaşa’yı fabrikası ile havaya uçurdu. İngiliz ve Amerikalılar tarafından desteklenen Yahudi Devletinin kuruluşu 14 Mayıs 1948 de Yahudi lider David Ben Gurion tarafından ilan edildi.

Mısır başta olmak üzere birçok Arap devleti bu oldu bittiyi kabul etmeyeceğini ve bu devlete karşı savaş açacağını ilan etti.

Bu çıkış karşısında İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile beraber ABD Araplara silah ambargosu başlattığını ilan ediyor.

İstanbul Sütlüce de silah havan topu ve diğer savaş araç ve gereçleri üreten Nuripaşa Araplara başlatılan silah ve mühimmat satmama ambargosuna katılmayacağını ilan etti.

Aksine Mısır’a gidip yüklü bir sipariş aldı. İstanbul’a gelir gelmez çalışanları, kendisi ve sevkiyata hazır bütün ürünlerin zarar görmesi de gösteriyor ki yapılanın yangın değil hatta Nuripaşa’nın gittiği yeri dahi görüp ona göre patlama işleminin bir istihbarat işi olduğunu akla getiriyor.

İsrail arşivleri araştırılarak bu dosya mutlaka yeniden açılmalıdır.

İstanbul Times -Fatma Ozan

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186

banner201

banner199

banner169