Mart 2007’de 705 milyon dolara Dubai Emiri ªeyh El-Maktum’un ºirketi Sama Dubai’ye ihale edilen Levent’teki 4. Levent’teki eski İETT garajı arazisinde inºaat yapımına Danıºtay’dan onay çıkmadı. 6. Daire, İstanbul Büyükºehir Belediyesi’nin inºaat kararıyla ilgili “Plan değiºikliğinin telafisi imkansız zararların doğması ve idari iºlemin açıkça hukuka aykırı olması ºartlarının birlikte gerçekleºtiği” kanaatiyle oy birliğiyle aldı. Danıºtay’a Mimarlar Odası Büyükkent ªubesi baºvurmuºtu.