banner175

Abdullah Gül Erdoğan'ı böyle uyardı

Ak Parti Anayasa Değişiklik Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Pakette dün gece bir son dakika değişikliği yapılmıştı.

Abdullah Gül Erdoğan'ı böyle uyardı

Ak Parti Anayasa Değişiklik Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Pakette dün gece bir son dakika değişikliği yapılmıştı.

30 Mart 2010 Salı 16:51
Abdullah Gül Erdoğan'ı böyle uyardı
banner171
 
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve bir grup milletvekili, Anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif 215 imzayla verildi.

Paketin kabul edilmesi için 367 oy alması, referanduma gitmesi için de 330-367 arası oylanması gerekiyor.

Bozdağ paketi sunduktan sonra "330 kaygımız yok" dedi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre AK Parti içinde 14 milletvekili pakete karşı oy kullanabilir.

Bozdağ Nisan ayı içinde çalışmaların tamamlanacağına inandığını da sözlerine ekledi.
GÜL'ÜN PAKETTE İTİRAZ ETTİĞİ MADDE

Cumhurbaşkanı Gül Anayasa paketine ilişkin görüşlerini açıklarken, "Anayasa paketinde sizin yetkilerinizin fazla olduğu görüşleri var. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz, yetkileriniz fazla mı?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Benim de katıldığım görüşler vardı. Bunu zaten ilgililere ilettim. Mesela ’Anayasa Mahkemesi’ne iki Türk vatandaşını cumhurbaşkanı resen atar’ fikrini doğrusu biraz çok gerçekçi bulmadım. Bu görüşümü de söyledim. Ümit ederim dikkate alınır" diye konuştu.

Paket Meclis'e Gül'ün itiraz ettiği madde düzeltilerek sunuldu.

PAKETTE SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Teklifte 3'ü geçici 29 madde var.

Daha önce 3'ü geçici 26 madde olan pakette dün gece son dakika değişlikliği yapıldı.

Yeni eklenen maddeye göre Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının da Yüce Divan'da yargılanmalarının önü açılacak..

YARGILAMA İÇİN ÖZEL İZİN

Yasal düzenlemede, genelkurmay başkanının görevi ile ilgili suçlardan Yüce Divan'da yargılanmasının, cumhurbaşkanı ya da başbakanın "ön iznine" bağlanması planlanıyor.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYE SAYISI 17

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının 17'ye indirilmesi konusunda nihai kararı verdi. Yüksek Mahkeme'ye Askeri Yargıtay

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 

Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulan Anayasa Değişikliği Paketi ilk olarak Bekir Bozdağ'ın başkanlığını yaptığı Anayasa Komisyonu'na gidecek.

Komisyonda görüşülen maddeler iki kez Genel Kurul'a gelecek. İki genel kurulda da maddeler ayrı ayrı oylanacak.

Daha sonra ikinci görüşmede topluca oylanacak.

2. görüşmede yalnızca değişiklik teklifi verilen maddeler oylanacak.

Oylanan paket, en az 330 oy alırsa Cumhurbaşkanına sunulacak.

Cumhurbaşkanının onayından geçen paket 330-367 arası oy almışsa referanduma gidiyor. 367'nin üzerinde oy alırsa kabul ediliyor.

da üye verecek.

SENDİKA

30 maddelik pakete giren yeni düzenlemelerden biri de "aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz" ifadesinin Anayasa'dan çıkarılması.

EMEKLİLERE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Grev hakkının çerçevesi de genişliyor.  Ayrıca kamu çalışanlarına tanınan toplu sözleşme hakkından emekliler de faydalanacak.

HSYK'YA 21 ÜYE

HSYK'nın 21 üyeden oluşması benimsendi. Adalet Bakanı ve müsteşar, kurulun üyesi olarak kalacaklar. Başkan vekili, üyeler arasından seçilecek.

ÇOCUKLAR

Pakette tartışmalara neden olan "çocukların cinsellikten korunması" maddesi, "çocuklar cinsel istismara karşı korunur" şeklinde değiştirildi. Yapılan uzun tartışmalardan sonra 2b'ler ile ilgili bir düzenleme yapılmasından da vazgeçildi.

TBMM Başkanlığına sunulan Anayasa değişikliği teklifinde, daha önce açıklanan taslaktan farklı olarak, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere de yansıtılması, uzlaştırma kurulu kararlarının toplu sözleşme niteliğinde olması öngörülüyor. Genel grev yasağının kaldırılması da teklifte yer alan bir başka düzenleme.

Anayasa değişikliği teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

Madde (1): Anayasanın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Maddenin, "kadınlar ve erkekler eşik hakları sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" şeklindeki 2. maddesine, "Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar ve engelliler, gibi özel süratle korunması gerekenler için alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz" hükümleri ekleniyor.

Madde (2): Anayasa'nın, "özel hayatın gizliliği" başlıklı 20. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Maddeye, "Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir" hükmü ekleniyor.

Madde (3): Anayasa'nın "seyahat hürriyeti" başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, "vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilecek."

"HER TÜRLÜ İSTİSMARA KARŞI" TEDBİR-

Madde (4): Anayasa'nın "Ailenin Korunması" başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Maddenin başlığı, "Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları" şeklinde değiştiriliyor, maddeye, çocukların korunması konusunda hükümler ekleniyor.

Maddeye eklenen hüküm şöyle:
"Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır."

SENDİKA KURMA HAKKI-

Madde (5): Anayasa'nın "Sendika Kurma Hakkı" başlıklı 51. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

Madde (6): Anayasa'nın 53. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar, Uzlaştırma Kuruluna başvurabilecek, kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak.

Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

Madde (7): Anayasa'nın "grev hakkı ve lokavt' başlıklı 54. maddesinde değişiklik yapılıyor. Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.

PARTİ KAPATMA DAVALARI

Madde (8): Anayasa'nın, "siyasi partilerin uyacakları esaslar" başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor.

Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından
yapılacak.

Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin 5'er üye ile temsil edildiği ve Meclis Başkanı'nın Başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince karara bağlanacak. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis'e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek. Meclis'teki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacak.

Anayasa Mahkemesi, kapatma kararı veremeyecek, fiilin ağırlığına göre partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verilecek.

KAMU DENETÇİLİĞİ

Madde (9): Anayasa'nın "dilekçe hakkı" başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor.

"Kamu denetçiliği" (ombudsman) kurumu oluşturuluyor.

Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi, TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.

PARTİ KAPATMA VE MİLLETVEKİLLİĞİ-

Madde (10): Anayasa'nın "milletvekilliğinin düşmesi" başlıklı 84.

maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor.

Buna göre, kapatma davasının kaldırılmasına paralel olarak,
milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması da kaldırılıyor.

Madde (11): Anayasa'nın, TBMM'nin Başkanlık Divanının oluşumunu düzenleyen 94. maddesinde değişiklik yapılıyor. Seçim süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi nedeniyle Başkanlık Divanının 2. dönem görev süresi konusunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, Başkanlık Divanı 2. devre, dönemin sonuna kadar görev yapacak. Mevcut düzenlemede, Başkanlık Divanının 3 yıl için görev yapması
öngörülüyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI-

Madde (12): Anayasanın, "Yargı Yolu" başlıklı 125. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı denetimi getiriliyor.

Yargı, bu yetkiyi, idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı kullanacak, yerindelik denetimi yapamayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner186